Hållbarhet

Vi värnar om vår kommande generation!

Vi verkar för att skapa platser att längta till för den framtida generationen

Det är viktigt att vara medveten om den situation vi befinner oss i och agerar i de situationer vi kan påverka. Som ett konsultföretag är vårt ansvar att kunna stötta och råda i hållbarhetsfrågor och val som projekten står inför, som ett konsultföretag tar inte vi besluten men har ett ansvar i att stötta beställarna i sina hållbara val. Vi står för att digitalisera så många delar av projekten som möjligt för att jobba så hållbart vi kan. Med de digitala verktygen kan vi bland annat minska resor, effektivisera arbetssätt, ta kontroll tidigt i processen för att minimerar kostsamma missar och felaktig produktion. Projektet måste ta hänsyn till alla 3 delar inom hållbarhet: ekonomi, socialt och miljö där besluten måste tas med beaktning till varandra.

Vad är vårt ansvar?

Byggbranschen har inte det bästa ryktet för att vara den mest hållbara branschen, med all rätt. De fel, brister och skador som idag tyvärr är vardag kostar samhället ca 111 miljarder varje år. Det bidrar även till onödig förbrukning av material, fördröjda tidsplaner och direkt påverkan på människa och samhällets hälsa och välbefinnande.

Byggbranschen har ett stort ansvar för människors hälsa och välbefinnande både under produktionen men även efter att byggnaderna tas i bruk. Därav är det viktigt att redan vid tidiga skeden se hela processen och förebygga de brister som upptäcks.

Hållbart och värdekspande på samma gång

Det ska vara enkelt och värdefullt att göra hållbara val. Det kostsamma och tidskrävande arbetssätt bygg och fastighetsbranschen arbetat på går hand i hand med hållbarhetsfrågor. Genom att digitalisera och arbeta på moderna och effektivare sätt blir vi även hållbarare.

Vid förvaltningen finns det mycket att arbeta för där värdehöjande och hållbarhet går hand i hand. T ex så är energifrågan i dagens kris ett orosmoment för kostnaderna. När vi optimerar vår energiförbrukning och minskar driftkostnaderna minskar vi vårt klimatavtryck samtidigt som fastighetsvärdet ökar.

Planör står upp för männskliga rättigheter

Vi tar vårt ansvar för mänskliga rättigheter och bidrar som företag utanför våra uppdrag för 4 av de 17 globala målen.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Planörs arbetssätt ska vara hållbara

Planörs affärsmodell och arbetssätt bidrar till 8 av de 17 globala målen.

vårt arbetssätt
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om hur ni kan arbeta mer hållbart?

Magnus Brink berättar gärna mer!

Den horisontella cirkeln

En samordnad livscykel är grunden för hållbara processer

Vår horisontella cirkel är inget nytt arbetssätt för oss, men den är än viktigare nu än någonsin. Arbetssättet bidrar till att se helheten där vi samordnar hela fastighetens livscykel och alltid ligger steget före för att alltid jobba för ekonomisk, miljö och social hållbarhet.

Horisontell Cirkel BIM

Som konsulter med kompetens genom hela processen har vi ansvaret att alltid ha ett skarp öga i alla skeden för att se svordomarna innan de blir verkliga.

Även om branschen delar in fastigheten i olika skeden och processer så fungerar fastighetens livcykel som en helhet. Det är grunden i vårt arbete. Vi måste alltid ha hänsyn till nästa steg, värdeökningen, hållbarhetsarbetet m.m. när vi planerar och driver processer.

När vi kommer in i processen föredrar vi att så tidigt som möjligt säkerställa att ritningarna och befintliga relationshanldingar är korrekt. Det gör vi genom en digital uppmätning med 3D scannern. Vi modellerar en 3D modell innehållande korrekta mått och ritningar i inte bara 2D utan även 3D.

Nu kan vi arbeta effektivt, optimera korrekt och arbeta hållbart oavsett vart i processen vi befinner oss. Med en korrekt grund blir det rätt! Inget spill, mindre resor, rätt optimering och beräkningar, optimala underhållsplaner m.m. Allt börjar med en korrekt grund.

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter