Vad är en kontrollansvarig?


Vad är en kontrollansvarig (KA)?

Den kontrollansvariges (KA) primära uppgift är att stötta och kontrollera att projektet uppfyller de lagar och krav som finns i byggstiftningen. KA hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan och se till att den följs. Hen ska även vara med vid tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller som sedan är underlaget för det utlåtande som KA skickar till byggnadsnämndens slutbesked.

När behövs en KA?

När du ska bygga, riva eller genomföra ett markarbete behöver du ha en kontrollansvarig med i projektet. Mindre projekt kräver ingen KA, vad som klassas som mindre eller större projektet avgörs om det krävs någon forma av lov eller anmälan. Alla projekt som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan kräver också en kontrollansvarig. Det finns dock undantag, vid enklare och okomplicerade åtgärder där byggherren bedöms kunna slutföras utan kontroll så krävs ingen KA. Det är byggnadsnämnden vid respektive kommun som tar beslutet när en KA behöver vara tillkopplad.

Vem utser KA?

Det är byggherrens ansvar att lag och krav uppfylls under byggnationen. Där av är det byggherrens ansvar att det utses en kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen, kapitel 10, §11 finns det specificerat vilka uppgifter kontrollansvarig har:

  1. assistera byggherren genom att komma med förslag till kontrollplanen och att analysera avfall och återanvändbara byggprodukter som kommer att uppstå vid bygg/rivning.
  2. Följa upp att kontrollplanen följ och att de kontroller som ska göras genomförs.
  3. Vara vaksam vid avvikelser och kommunicera detta med byggherren och om det krävs, med byggnadsnämnden.
  4. Vara på plats vid tekniskt samråd, besiktningar, andra kontroller och platsbesök som göras av byggnadsnämnden.
  5. Föra anteckningar från byggplatsbesök och iakttagelser som kan vara värdefullt vid utlåtandet inför slutbesked.
  6. Ta fram ett utlåtande åt byggherren och byggnadsnämnden inför slutbesked.
  7. Meddela byggnadsnämnden om KA lämnar sitt uppdrag.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det är en komplex fråga att svara på hur mycket det kostar, varje projekt är unikt och av olika komplexitet och storlek vilket påverkar priset. Om man ska ange ett hum om pris så är det oftast 1-2% av byggkostnaden. Men för att få ett rättvist pris för just ditt projekt så rekommenderar vi att ta in offerter.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *