Implementering

Vad är en underhållsplan?


Vad är en underhållsplan?

Precis som det låter så är en underhållsplan en planering av fastighetens kommande och framtida underhållsbehov. Den innehåller vad som behöver göras, när det ska göras och hur mycket detta kommer att kosta. I en hållbar fastighetsförvaltning så är en underhållsplan ett av de viktigaste verktyget för fastighetsägaren. Underhållsplaner planeras för flera år framöver och brukar normalt sträcka sig mellan 10-30 år, desto längre en underhållsplan sträcker sig, desto bättre koll och förberedelse över fastighetens skick har man. Blir planen för kort finns det risk för att den inte tas i bruk och följs upp. Här planeras sånt underhåll som går att planera och förutse, inga plötsliga renoveringar finns med här. Det som finns med i planeringen är t ex fasad, tak, fönster, stammar m.m.

2 viktiga aspekter

Det är viktigt att vårda fastigheten rätt utifrån 2 perspektiv.

Dels vill vi alltid öka värdet av fastigheten, vilket en underhållsplan hjälper oss att göra. En fastighet som tas hand om och vårdas på rätt sätt blir an attraktiv fastighet att söka sig till vilket ökar värdet. Värdeökningen kan vara utifrån att själva värderingen vid en försäljning blir högre eller att man kan höja hyresintäkterna.

Den andra faktorn är budget. Dels får vi koll på vår budget och kan planera de olika renoveringsposterna över tid för att inte få alla kostnader på samma gång. Sen håller vi nere kostnaderna så väl vi kan när underhållet blir planerat, vi undviker plötsliga skador som kan blir en större kostnad än om vi hade planerat utefter varje materials beräknade livslängd. En väl omhändertagen fastighet med investeringar i driftunderhåll håller driftkostnaderna nere vilket också ökar fastighetsvärdet.

Vad kostar en underhållsplan?

Lika unik som varje fastighet och projekt är, lika unik blir varje underhållsplan, att uttala sig om ett generellt pris är svårt. Däremot så kan vi lyfta några saker som kommer att vara avgörande för kostnaden att ta fram en plan.

Hur ska planen läggas upp, per rum, per avdelning eller översiktligt? Detaljnivån är en avgörande faktor på priset. Med det sagt finns det ingen detaljnivå som är bättre eller sämre. Det är behovet och förutsättningarna som avgör hur detaljerad planeringen optimalt ska vara.

Byggnadens design och ålder påverkar också kostnaderna. Äldre byggnader som inte har byggts enligt dagens standard eller som till och med har någon K-märkning kan vara mer komplex att underhålla. Lika så är byggnader med många rum, mycket design och liknande mer komplicerad att underhålla än ett avskalat lager. Antalet byggnader och storlek på yta påverkar såklart också priset.

Även om en underhållsplan kan tyckas vara en större kostnad så är det en god investering i fastigheten. När man har koll på kommande underhåll och ligger steget före i fastighetens underhållsbehov så blir kostnaderna väl planerade och värdet på fastigheten behålls, eller i bästa fall ökar.

Digitaliserad underhållsplan

I en digital förvaltning är även underhållsplanen digitaliserad fullt ut genom att vara kopplad till fastighetens relevanta komponenter i den digitala tvillingen och ett molnbaserat fastighetssystem. I en digitaliserad underhållsplan är komponenterna kopplade till serviceavtal, garantier, historik och annan relevant information. Om t ex ett aggregat går sönder kan man enkelt söka upp det objektet i den digitala tvillingen och se i vilken fastighet och vart i fastigheten aggregatet finns, våningsplan och rum. När man trycker på aggregatet i den digitala tvillingen får man upp all den dokumentation som är kopplad till aggregatet. Vi kan få upp garantier, när det senast är underhållet eller besiktat, hur underhållsplanen ser ut för aggregatet, vilket serviceavtal vi har för det aggregatet m.m. Behöver vi ringa efter service kan vi enkelt dela med oss av aggregatets GPS position samt den tekniska information som teknikern behöver för att kunna lösa problemet. Vi minimerar resor och tidsåtgången genom att ha allt samlat på samma ställe, kunna visualisera på distans samt ha rätt information om ev reservdelar innan teknikern åker ut på plats.

I det molnbaserade fastighetssystemen finns vår underhållsplan med en enkel översyn kopplad till planering och budget. Det som ligger närmst i tid finns under daschboarden och underhållsplanen är ett naturligt inslag i vårt vardagliga arbete med alla andra delar vi hanterar i fastighetsförvaltningen.

Digitaliserad förvaltning

Vill ni läsa mer om hur vi arbetar runt underhållsplaner och digitaliserar arbetssättet så kan ni läsa mer under vårt affärsområde ”Planör FM”.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *