Bas P Bas U - Lyftkran

Vad är Bas p och Bas u?


Bas står för ByggArbetsmiljöSamordnare, P står för planeringsfasen och U står för utförandefasen. Byggprocessen delas in i 2 olika faser ur ett arbetsmiljöperspektiv och där av finns både P och U. I ett byggprojekt är det många aktörer och discipliner som är involverade, för att minimera riskerna pga okunskap och missförstånd mellan aktörerna ska en bas p/bas u samordna alla risker och förebygga dom. Den som är Bas P/U måste ha både den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att kunna förstå och genomföra byggprojektet.

När behövs Bas p och Bas u?

Enligt arbetsmiljölagen kräver alla typer av byggnad och anläggningsarbeten, stora som små, att en byggarbetsmiljösamordnare utses.

Vem utser Bas P / Bas U?

Det är byggherren som ansvarar för att en Bas P/Bas U utses, antingen utser byggherren en enskild person eller så kan hen lägga över ansvaret till ett företag som i sin tur utser en Bas P/Bas U. Byggherren kan även utse sig själv och samma person kan ha båda rollerna i projektet. Dock kräver de olika rollerna olika erfarenheter och kunskaper vilket är viktigt att ha med i sin planering. Att personen har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet ska kunna styrkas för att bli behörig.

Bas P

Bas P står för ByggArbetsmiljöSamordnare – Planeringsfasen och uppdraget innebär att samordna under planering och projektering innan byggstarten i projektet. Uppdraget innebär att samordna de olika rollerna som arkitekt, konstruktör och alla de andra roller som är verksamma under planeringsfasen. Bas P har ett ansvar att samordna alla discipliners lösningar för att eliminera arbetsmiljörisker under utförandefasen och de risker som kan komma när fastigheten ska tas i bruk som hade kunnat hävts under planering och projekteringsfasen.

Hur ser arbetsuppgifterna ut?

En Bas P:s arbetsuppgift är bland annat att samordna ritningarna och de tekniska beskrivningarna från de olika projektörerna som tex arkitekter och konstruktörer. Syftet är att skapa trygga grunder och en säker arbetsmiljö under kommande byggfas. Bas P måste ha ett helhetsperspektiv och förstå de olika arbetsmomenten som kommer att ske mellan disciplinerna under byggtiden, planeringen ska ta hänsyn till och se till att arbetsmomenten inte orsakar risker eller krockar med varandra. I planeringsfasen ska även en tydlig beskrivning göras för konstruktion och utformning inför att fastigheten ska tas i bruk för att drift, underhållning, ändringar och rivning ska kunna genomföras säkert och hälsosamt.

Bas U

Bas U står för ByggArbetsmiljöSamordnare – Utförandefasen och har uppdraget att samordna under utförandefasen som tar vid vid byggstart hela vägen till färdigt projekt. En Bas U:s uppgift är att delta och samordna de olika aktörernas arbeten på byggplatsen för att förhindra risker som kan uppstå mellan entreprenörernas olika arbetsmoment. Kommunikation och närvaro är viktiga nycklar i rollen för att skapa en hög säkerhet på byggplatsen, förståelse och kontroll mellan aktörerna och att upprätthålla en god arbetsmiljö. Bas U tar vid den arbetsmiljöplanen som Bas P tagit fram under planeringsfasen och anpassar den så att den matchar det arbetet som ska utföras på plats.

Hur ser arbetsuppgifterna ut?

Samordningen innebär att Bas U har en kommunikation med alla entreprenörer där hen samlar ihop uppgifter om de risker som vardera entreprenörs arbetsuppgifter kan innebära. Utifrån det organiseras skyddsarbetet och skyddsregler sätts upp för den specifika byggplatsen. I uppgifterna ingår även att se till att man tar hänsyn till arbetsmiljön vid planering av arbetsmetoder och utrustning, och att det finns personalutrymmen på byggplatsen.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *