Tuberkuloslabbet på Lund Universitetssjukhus.

 

Under 2016 hade Lina Nero hand om samlokaliseringsprojektet mellan Labmedicin i Lund och TBC-labbet i Malmö. Ett komplext och riskklassat projekt som skulle ge många byggledare kalla kårar, men inte Lina.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en byggledare?

Som byggledare är ditt jobb att skapa rätt förutsättningarna för samtliga yrkesgrupper på arbetsplatsen. Samtidigt som du ser till att strukturen du skapat alltid följs, för att uppnå en optimal produktion. Personligen anser jag att det viktigaste är att vara ödmjuk inför andras kompetenser och erfarenheter. För att lyckas med det så måste man vara lyhörd och prestigelös. I slutändan handlar det såklart även om att ställa krav och ta beslut för att driva projektet framåt.

Kan du berätta mer om ditt arbete i TBC-projektet?

Projektet har varit av typen BSL-3, Bio Safety Level 3 och labbet är ett av fem för tuberkulos-diagnostik i Sverige och klassas därmed som ett högrisklabb, eftersom att smittan är luftburen. Detta ställer mycket höga krav på laboratoriets installationer och själva utförandet. TBC-projektet är en liten del i ett övergripande samlokaliseringsprojekt mellan Labbmedicin i Malmö och Lund. Under sommaren 2014 startade en rad ombyggnadsprojekt i Lund i avseende att skapa utrymme och funktion inför en sammanslagning. Fram till idag har Labbmedicin i Malmö huserat ett TBC-labb, men som en del i samlokaliseringen skulle även detta flyttas till Lund.

 

Hur påverkade riskerna arbetet?

Det var kombinationen av dessa högra krav samt att de skulle anpassas till en befintlig byggnad som gjorde detta projektet till en stor utmaning för alla inblandade. Det är viktigt att respektera de olika yrkesgruppernas farhågor och identifiera dessa risker i ett tidigt skede. Det kan t.ex. handla om inbyggt asbest eller kontaminerade kanaler och rör. Inför varje ny projektstart är vi noggranna med att ha genomfört miljöinventeringar samt att se till att vi har intyg ifrån utflyttad verksamhet att området är korrekt sanerat, om så krävs.

Hur såg själva arbetsplanen ut?

Produktionen startade i slutet av februari 2015 och överlämnades till verksamheten den 1:a oktober 2015.

Vad anser du är det viktigaste när man överlämnar ett projekt till kunden?

Det viktigaste är att vi levererat en produkt som uppfyller förväntningarna, i rätt tid och till rätt peng. Sedan tycker jag att det är viktigt i en projektorganisation, där man ofta hoppar från projekt till projekt, att man stannar upp lite vid överlämnandet. Dels för att samla ihop erfarenheterna men också kan känna sig stolt och nöjd över vad man precis har lämnat ifrån sig.

 

Vad har varit det mest utmanande med detta projekt?

Att utföra ett sådant komplext projekt på en liten yta, med många yrkesmän inblandande, med pågående verksamhet intill och i en byggnad som egentligen inte gav oss de rätta förutsättningarna till att börja med. Det har krävts mycket idérikedom ifrån både våra projektörer i projekteringsstadiet och ifrån våra entreprenörer i produktionen för att nå det slutgiltiga resultatet som vi alla känner oss stola över. När så mycket funktion skall in på en sådan begränsad yta har det också ställts stora krav på noggrann planering och att våra entreprenörer har respekterat tidplanen både när det kommer till sina egna arbeten men även andras.

Hur får du din arbetsgrupp att lägga i en hög växel redan från början?

För att få gruppen att presentera på topp så måste de utmanas, motiveras och ha roligt men inom strukturerade ramar. Utmaningen kom på köpet med förutsättningarna i projektet och sedan fick vi gemensamt se till att göra det roligt att genomföra. Detta har vi lyckats med genom att låta alla påverka och vara kreativa under processens gång samt att vi har blivit ett sammansvetsat gäng som faktiskt har väldigt nära till skratt.

 

 

Lämna en kommentar