Nya konst

Nya konst i Göteborg – Ett projekt med fokus på kultur

Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Akademiska Hus genomför just nu projekt Nya konst i Göteborg, tillsammans med Göteborgs Universitet, för att samla alla konstnärliga fakulteter under ett och samma tak. Projektet involverar ombyggnad av den befintliga byggnadsdelen Artisten samt två nya huskroppar, Kuben och Längan. Martin Sandberg, Byggledare för projektet delar med sig av några tankar från projektet.

- Det känns kul att få vara delaktig i ett byggprojekt där det satsas på kulturutvecklingen i staden.

Många aspekter att ta hänsyn till.
Nya konst kommer att erbjuda mångsidiga rum för olika konstformer och akademisk verksamhet. Verkstäder, multisalar, danssalar, konsert- och teatersalar, gallerier, ateljéer, musikrum och studios samsynkade med kontorsytor, café- och butiksverksamhet samt en uppgång för nya Västlänken är en del av de lokaler och ytor som kommer att utformas.

För att framtidssäkra ytorna och möjliggöra anpassningar för framtida behov har utformningen en flexibel design.
- I och med den verksamhet som kommer att utövas i huset ställs det höga krav på byggnaden och inomhusmiljöns konstruktion. T ex så är akustiken väldigt viktigt, dels inom lokalen men även att ljud inte får spilla över och höras i intilliggande salar och rum.

De arkitektoniska 90-talsuttrycken på den befintliga byggnaden ska bevaras, i kombination med att nya standarder och krav ska uppnås. Det kombineras med att även specialister inom t.ex. scenteknik involveras, vilket gör projektet både intressant, komplext och lärorikt.

Ett hållbart ansvar
Hållbarhet är ett viktigt ledord i projektet och genomsyrar både planeringen av materialval och omkringliggande miljö. Dels främjas ett hållbart resande till och från campus genom att Västlänken får en egen uppgång från station Korsvägen, vilket kommer att integreras i den nya byggnaden Längan. Ur ett socialt hållbart perspektiv främjar det även det ökade folklivet i staden och på omgivande gator.

- Projektet har ett stort fokus på återbruk och restaurering där möjlighet finns. Då delar av den befintliga byggnaden fick rivas, i o m att den ej kunde uppnå verksamhetens nya behov, har stort fokus lagts på att återbruka materialen såväl inom projektet men även via återbruksföretag. Befintligt marktegel, dörrar och natursten är exempel på delar som kommer integreras i den nya fastigheten, medan bland annat fasadteglet och fönstren tas om hand av återbruksfirmor.

Byggprojektet är i full gång och där rivningen av de befintliga byggnadsdelarna färdigställdes precis innan semestern. Simultant med arbetena för nybyggnationsytan fortlöper även renoveringen av Artisten.

- När byggnaden sedan börjar färdigställas så kommer inflyttning ske i etapper, där Artisten blir första byggnadsdelen att överlämnas, följt av Längan och därefter Kuben - avslutar Martin Sandberg, Planör.

Nya konst akademiska hus

Beställare

Område

Göteborg

Uppdragstid

2023 - 2027

Fastighetstyp

Om-  och nybyggnation - Konstnärlig utbildning och forskning

Yta

Ca 45.000 kvm

Arkitekter

Tham och Videgård Arkitekter

Tjänster

Byggledning

Martin Sandberg

Martin Sandberg
Projektledare, Planör

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter