KA - Kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig

Kontrollansvarig - Våra certifierade KA hjälper er att driva hållbara och trygga byggen Inget projekt är för litet eller stort, vi har erfarenhet av alla typer av fastigheter och omfattning av uppdrag. Många av våra KA har även kompetens som projektledare inom olika roller. Den erfarenheten gör att våra KA har stor förståelse för hela processen, från start till mål.

När behövs en kontrollansvarig?

I de flesta fall när det krävs bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska en eller flera kontrollansvariga utses. Det finns vissa undantag som baseras på byggets komplexitet coh där byggherrens anses kunna uppfylla ansvaret utan en KA.

Några exempel på undantag är:

  • Små ändringar av en eller tvåbostadshus samt andra byggnader
  • Åtgärder av små byggnader så som uthus eller garage.
  • Fasadändringar så som fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial.
  • Murar och plank.

En komplett lista hittar ni hos boverket.

kontrollansvarig - Byggarbetare med hjälmar

Vem utser en kontrollansvarig?

Byggherren har ansvaret att föreslå vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga vid ett byggprojekt. Det kan vara olika kontrollansvarig för olika skeden eller moment i projektet. När det finns flera KA ska även en av de utses till samordnare av byggherren.  I de flesta fall är det lämpligt att KA utses och anmäls till byggnadsnämnden redan vid projekteringen. I Bygglovsbeskedet eller vid startbesked meddelar byggnadsnämnden om det krävs en KA och då vilka som blivit utsedda.

Kontrollansvarigs uppgifter

Den kontrollansvarige hjälper byggherren och säkerställer att byggnationen uppfyller kraven som omfattas av PBL. Genom att ta fram en kontrollplan, se till att denna följs och att nödvändiga kontroller genomförs skapar vi en tryggt bygge när fastigheter tar form. Kontrollplanen innefattar att byggprojektet uppfyller de lagar som omfattas av bygglagstiftningen.

Den kontrollansvarige närvarar vid:

  • Tekniskt samråd
  • Besiktningar och andra kontroller
  • Byggnadsnämndens platsbesök

Slutbesked

Genom byggprojektets gång har kontrollansvarig gjort regelbundna platsbesök och antecknat eventuella iakttagelser som kan ha ett värde inför slutbeskedet. KA ska lämna över ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden inför slutbeskedet med dokumentation från byggets framfart.

Det finns inget krav att kontrollansvarig ska närvara vid slutsamrådet men det är att föredra då KA har en central roll under byggprojektet.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter