KMA

KMA - Kvalite, miljö och arbetsmiljlö

KMA arbete är ett utvecklingsarbete som pågår hela tiden. Samhället och dess förutsättningar utvecklas hela tiden, likaså måste KMA arbetet följa hänga med och också utvecklas. Vi på Planör jobbar ständigt med KMA frågor för att vi alltid ska känna oss trygga i alla våra metoder och leveranser inom alla tre områden.

Lika viktigt är det att våra kunder känner samma trygghet i sina KMA frågor. Vi erbjuder KMA samordning och hjälper er att säkra er process utifrån de tre områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö.

KMA - nästan highfive

De 3 delarna av KMA

K i KMA - Kvalité

Bokstaven K i KMA står för kvalitet. Kvalitén specificeras utifrån de krav som ställs på en från kunder, leverantörer, leeds m.m.

I praktiken kontrollerar vi att vi uppfyller kraven för slutleverans med dokumenterade kvalitetskontroller, så kallade egenkontroller. Beroende på storlek av projektet kan  egenkontrollerna vara uppdelade i olika moment under projekteringsskedet och byggskedets gång.

Egenkontrollerna från projekterings- och byggskedet sammanställs sedan i en kontroll- eller kvalitetsplan som kontrollansvarig (KA) samlar in och använder i sitt underlag vid slutbesked.

Utöver att genomföra egenkontroller under projektets gång ingår även planeringen och ledningen av de eventuella underentreprenörerna som anlitats.

M i KMA - Miljö

Bokstaven M i KMA står för miljö vilket är ett ämne som bara blir viktigare och viktigare inom byggbranschen. Frågor om hållbarhet och miljöanpassning blir mer och mer centrala i den klimatkris vi befinner oss i och då det ställs fler och fler krav på miljömärkning av hus och byggkomponenter i husen.

Inom miljö ska en miljöplan sammanställas där det specificeras hur man miljöanpassar byggprojektet i form av bland annat avfallshantering, byggets miljöpåverkan, miljöhänsyn vid inköp av material och kemikalier m.m. Detta kan även ingå som en del av KMA planen.

Målet är att minska sitt klimatavtryck och utöver byggprojektet ska man även miljöanpassa sin egen arbetsmiljö likt lokaler, material, beteende m.m.

A i KMA - Arbetsmiljö

Bokstaven A i KMA står för arbetsmiljö, här finns det många lagkrav att ta tillvara på. På byggplatsen ska en arbetsmiljöplan tas fram som beskriver de risker som finns på byggplatsen samt åtgärder för att förebygga dessa. Även ordningsregler ska framgå i planen.

Utöver byggprojekten ska även en kartläggning göras av alla arbetsmiljörisker som finns inom företaget, både på och utanför kontoret.

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om KMA & KMA samordning?

Har du några frågor om eller är intresserad av KMA frågor och hur ni kan utveckla detta?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Certifieringar inom KMA

I sitt KMA arbete finns det vissa certifieringar man kan jobba för att uppnå. ISO standarden är en standard man kan integrera i sitt ledningssystem där följande tre standarder ingår. Utöver dessa 3 finns idag även ISO 27001 som täcker informationssäkerhet.

ISO 9001 Kvalitetsledning

Certifieringen är en internationell ledningsstandard som ska stötta företag i utvecklingen av sitt ledningssystem för att möta kundernas behov. Certifieringen fokuserar på 7 områden:

- Kundfokus
- Madarbetarengagemang
- Ledarskap
- Processinriktning
- Förbättring
- Relationshantering
- Faktabaserade beslut

ISO 14001 Miljöledning

Certifieringen ska bidra till minskade klimatavtryck från företagen och hållbara arbeten.

ISO 45001 Arbetsmiljöstandard

Certifieringen ska bidra till bättre arbetsmiljöer och högre säkerhetstänk.

hand kontor

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Planörs KMA mål

Planör arbetar med och utvecklar ständigt sitt KMA arbete, nedan ser ni våra mål inom de tre områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö. Vi har även de samtliga 3 certifieringarna ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning och ISO 45001 Arbetsmiljöstandard.

Kvalité

Med engagemang ska Planör sträva efter att ständigt utveckla genomförandet av ledning i fastighets- och byggrelaterade uppdrag. Det sker genom att ledningen löpande utvecklar vårt projektledningssystem och utbildar vår personal. Planör ska i uppdragen på ett fackmässigt sätt och med god yrkessed uppfylla våra kunders krav, mål och förväntningar på ett för Planör ekonomiskt, affärsmässigt och professionellt sätt.

Miljö

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag verka för en långsiktig hållbar utveckling av miljön genom att i alla uppdrag uppmana beställaren att hantera val av byggnadsmaterial, energilösningar, återvinning/avfall som lägst enligt lagkrav.

Arbetsmiljö

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag som projektledare/ projekteringsledare/ byggledare se till att arbetsmiljöplan tas fram för projektet så att gällande lagkrav som minimum uppfylls under byggnation och i färdig byggnad. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska vara genomtänkt och genomförbart så att ingen kommer till skada. Vi ska alla känna oss delaktiga, få utvecklas och tillsammans ständigt förbättras i vår arbetsmiljö.

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter