Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Planör Projekt AB, org.nr. 556744-1737 (”Planör Projekt”), Planör Digitör AB, org.nr. 559186-8186 (”Planör Digitör”), Planör FM AB, org.nr. 559186-8194 (”Planör FM”) och Planör Invest AB, org.nr. 559005-2162 (”Planör Invest”) (gemensamt benämnda ”Planörbolagen” alternativt ”Bolagen” eller ”Planör-koncernen”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses Bolagen.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt, vilket bl.a. innebär att:

 • Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt.
 • Vi inhämtar personuppgifter för de berättigade ändamål (syften) som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
 • De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

Nedan följer ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det bolag inom Planör-koncernen som du vänder dig till är uppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 • om vem behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. privatpersoner som besöker och använder vår webbplats.
 • Marknadsföringsmottagare, privatpersoner som anmält om att erhålla våra nyhetsbrev
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. privatpersoner som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter eller tjänster, eller privatpersoner som är företrädare för våra befintliga eller framtida kunder/samarbetspartners.
 • Leverantörer, privatpersoner som är företrädare för våra leverantörer.
 • Rekryteringskandidater, dvs. de personuppgifter som du lämnar när du ansöker om anställning hos Bolagen, skriftligt i ansökningshandlingar och muntligt vid intervjun och andra kontakter vi har.
 • Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kan komma att behandla både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

 • För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av Bolagens
  • För dig som är marknadsföringsmottagare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som marknadsföringsmottagare:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och profil på sociala medier, samt
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagens webbplats.
  • För dig som är rekryteringskandidat

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som rekryteringskandidat:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och profil på sociala medier, samt
 • Foto, personnummer, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg och utbildning, arbetsuppgifter, information om erfarenhet och färdigheter m.m.
 • Vi kommer också att behandla personuppgifter om de referenser du lämnar. Vi ber dig informera referenserna att du kommer att lämna deras kontaktuppgifter till oss för detta anställningsförfarande och att vi kommer att behandla uppgifterna enligt denna Informationsskrift.
  • För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör, eller företrädare för sådan:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, titel, adress, e-postadress och telefonnummer,
 • personnummer,
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagens webbplats,
 • varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
  • För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
  • För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.
  • Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare, marknadsföringsmottagare, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. nyhetsbrev m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Vi behandlar även personuppgifter tillhörande dig som rekryteringskandidat. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan, utvärdera dig, göra urval och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande om anställning hos oss. Grunden för denna behandling är intresseavvägning, alternativt avtal. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi inte göra en utvärdering av dig som en kandidat för anställning hos oss. Bolagen kan även komma att behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke, vilket i så fall kommer att inhämtas från dig separat. Vissa av de personuppgifter som är relaterade till rekrytering, kan utgöra känsliga uppgifter. Vid varje behandling av känsliga personuppgifter vidtar Bolagen alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina grundläggande rättigheter och intressen upprätthålls.
  • Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolagen har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  • Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
  • Vi sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att administrera eventuella garantier, försäkringar eller reklamationsfrister, för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolagen men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.
  • Vi sparar uppgifter om dig som marknadsföringsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.
  • Vi sparar uppgifter om dig som besökare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var inne på vår webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.
  • Vi sparar uppgifter om dig som rekryteringskandidat. Bolagen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolagen genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolagen kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolagen. Lagringsperioden är därför vanligtvis två år. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad vi förklarar ovan om det finns lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut på det. Om du samtycker till det kan vi behandla dina personuppgifter efter att anställningsprocessen är avslutad för framtida behov av nyanställningar.
 • Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, leverantör för tjänst för mejlutskick, leverantör för tjänst av biljetthantering, leverantör av tjänst för CRM-system, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. Bolagen förblir alltjämt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna, antingen självständigt personuppgiftsansvarig, med Bolagen gemensamt personuppgiftsansvariga eller Bolagens personuppgiftsbiträde.

 • Vad gäller personuppgifter som behandlas avseende rekryteringskandidater kan dina uppgifter lämnas ut, huvudsakligen till HR-ansvarig, chefer, anlitade rekryteringsfirmor och i vissa fall externa testföretag. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen, eller om vi anlitar testföretag, upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.
 • hur och var lagrar vi dina personuppgifter?
  • Bolagen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
  • Bolagen kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.
 • Cookies
  • När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.
  • Vi använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen. Du hittar mer information om vår hantering av cookies genom användning av vår cookie-manager på hemsidan.
 • VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
  • Rätt till tillgång - Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolagen kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.
  • Rätt till rättelse och begränsning - Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Bolagen behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.
  • Rätt till radering - Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.
  • Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolagen och lagra uppgifterna eller föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
  • Rätt att lämna in klagomål - Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se

 • Ändringar av policyn

Bolagen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolagen informera om detta på lämpligt sätt.

 • Kontakta Bolagen

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Bolagens kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter

Namn: Mimmi Berg, kommunikation

Adress: Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö

Telefonnummer: 0722-47 94 00

E-postadress: mimmi.berg@planor.se

 

Information om Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din enhet när du besöker vår sida. Textfilen samlar in information om dina aktiviteter på internet för att kunna anpassa innehåll efter dig. Varje gång du besöker vår sida kommer cookien som är sparad på din enhet påminna om att du besökt denna plats förr. Vi samlar även in viss data som geografi, demografi och beteenden av aktiviteten på vår webbplats, denna är anonym och innehåller inga personuppgifter som kan kopplas till dig.

 

Det finns 3 olika typer av cookies vi använder oss av:

1. Cookies som behövs för att allt ska fungera.

Vissa Cookies går inte att stänga av utan att sidan slutar fungerar. Likaså Cookies för cookie consent och eventuells popup fönster.

2.  Cookies för prestandan

Dessa Cookies låter oss samla in information om antal besökare och dess beteenden. Med denna information kan vi se till att hålla en bra prestanda på våra webbplatser och designa sidorna så användarvänliga som möjligt. Du kan välja att neka dessa cookies och radera dom när du själv vill.

3. Cookies för funktionalitet

Dessa Cookies skapas utifrån vissa funktioner på sidan. Väljer du att stänga av dessa kan vi inte garantera att sidan fungerar som den ska när du använder den.